Wednesday, October 29, 2008

Do I live what I say?Klub číslo 2 máme za sebou, a aj napriek tomu, že som tentokrát nefotila, musíte mi jednoducho len veriť, že nás tam bolo akurát toľko, koľko sa do miestnosti mestí ! :) Témou večera bolo „Žijem to, čo hovorím?“ A keďže je to téma veľmi aktuálna, rozpútali sa k nej tri dynamické diskusie.

Well, club number 2 is behind us, and although I didn't take any pictures, you'll have to believe me that people actually came! :) This week's theme was "Do I live what I say?" And to this we actually had 3 discussions.

Diskusia č.1: Začali sme hodnotením našich hodnôt a toho, čo je nám vzácne.

Discussion #1: We discussed the values that we have, what is important to me?

Veľa ľudí preletí svojim životom na autopilota. V škole sa dobre učíme, aby sme sa mohli dostať na dobrú univerzitu. Chceme si spraviť dobrú vysokú školu, aby sme mali dobré zamestnanie. Chceme dobré zamestnanie, aby sme zarábali dobré peniaze. Chceme mať peniaze, aby sme si mohli kúpiť dobré veci (dom, auto, atď.). A toto všetko len preto, aby sme mohli mať dobrý život. Toto je to, k čomu nás táto kultúra vedie. Potom zrazu oslávime 50tku a uvedomíme si, že sme neinvestovali našu energiu a čas do vecí, ktoré nám prinášajú radosť – priatelia, rodina, voľný čas. Takže buď z toho dostaneme krízu stredného veku, alebo sa z nás stanú iba frfloši, ktorí však budú pokračovať v živote aký viedli dovtedy, alebo spravíme nejaké zmeny v živote, no aj tak, koľká strata času!

A lot of people go through life on auto pilot. We get good grades in school so we can get into a good university. We want a good university so we can get a good job. We want a good job so we can make good money. We want good money so we can have good things (house, car etc). All of this to have a good life. This is what popular culture tells us. Then we turn 50 years old and realize that we have not invested our time and energy into things that bring us joy - friends, family, hobbies. So we either have a mid life crisis or we get miserable and keep on doing what we've always done or we make some changes - but what a huge waste of time.

Čo keby sme nepreleteli životom na autopilota, ale začali premýšľať aktívne o našich hodnotách už teraz? Čo by sme zmenili v našich životoch?

What if we did not live life on auto pilot but started actively thinking about our values now? How would we live our lives differently?

Hodnoty sa nie vždy odrážajú v našich životoch. Niekedy si vážime určitú hodnotu (pravdu, podľa ktorej sa riadime v živote), ale neodzrkadľuje sa v našich skutkoch. Mám priateľa, ktorý o sebe hovorí, že je štedrý, ale nikdy sa o nič nepodelí. Jeho hodnotu nie je vidieť skrze jeho skutky.

Values do not always translate into real life. Sometimes we hold a certain value (a belief by which we guide our life) but it does not show through in our actions. I have a friend who says he is generous but never shares. His value does not show.

Trošku sme to okorenili týmto videom:

We also spiced it up with this:


Diskusia č. 2: Ako sa tvoje hodnoty odrážajú v tvojom živote? Do čoho investuješ svoj čas, peniaze a energiu?

Discussion # 2: how do these values show in your life? how do you spend time, money, energy?

Vytvárame si návyky – cielene a podvedome – aby sme dosahovali našich hodnôt. Napríklad, nikto sa nevyžíva v umývaní si zubov, ale aj napriek tomu to všetci robíme. Prečo? Pretože máme radi čisté zuby. Takže kvôli tomu, že máme túto hodnotu (čistých zubov), vytvorili sme si návyk umývania zubov.

We build disciplines - on purpose and subconsciously - to strengthen our values. For example, nobody enjoys brushing their teeth, yet we all do it. why? Because we value a clean mouth. So because we have this value, we have built the discipline of brushing our teeth.

Diskusia č. 3: Aké návyky si si už vytvoril na zlepšenie tvojich hodnôt? Aké iné návyky by si si ešte mohol vytvoriť na ich posilnenie? Pre tie hodnoty, ktoré sa neodrážajú v tvojom živote, aké návyky by si si mohol vytvoriť, aby si si ich privlastnil?

Discussion # 3 - what disciplines have you built to enhance your values? what are some other disciplines you could build to further enhance them? of the values that do not show in your life, what disciplines could you build to grow them?

A nakoniec nám Matt dal domácu úlohu – ak by si mal svoj život dať pre účely štatistiky na papier (ako tráviš svoj čas, peniaze, atď.) a dať ho vyplnený človeku, ktorý ťa vôbec nepozná – mal by možnosť tento človek spoznať tvoje skutočné hodnoty?

Then Matt left us with the concluding thought = if you had to put your life statistics on paper (how you spent time, money etc.) and give it to a complete stranger - would that person know what you value?

Aj keď sa zdá, že je táto téma jednou z tých ťažších, bola na klube super atmosféra. A koniec koncov my sme tu s klubom práve pre takéto veci, aby sme sa bavili o veciach, o ktorých sa bežne ľudia nebavia a tak si navzájom pomohli zostať na tej lepšej ceste k lepšej budúcnosti! Dúfame, že sa k nám pridáte budúci UTOROK, tentokrát na tému „PENIAZE: AKO ŽIŤ S NIMI A BEZ NICH?“ – 4. November o 18.30 na Kupeckej 6 !!!

I know this sounds like a really heavy theme, and it was, but hey... that's what we're here for. To talk about the things we don't normally talk about, to keep us on the journey towards a better future! Hope you join us for next weeks topic of Money: How to live with and without it - 4. Nov at 18:30 in Mozaika on Kupecka 6.

Wednesday, October 8, 2008

Sny, čo snívame

Toto bola téma nášho prvého klubu v tomto semestri. Ľudí prišlo kopu a všetci sa bavili. Pre tých, ktorí to zmeškali, pozrite si aspoň HIGHLIGHTy večera... This was the theme of our first club this semester, which happened yesterday! We had a full house which was great, and I think everyone had fun! For those of who missed it, here are the highlights: This is the video we watched:

Original Video - More videos at TinyPic

Bavili sme sa o týchto veciach:
These are the things we talked about:
  • O čom snívaš? What do you dream about?
  • Čo ti bráni v tom, aby si sníval VEĽKÉ sny? What is stopping you from dreaming BIG dreams?
  • Načo je vôbec dobré snívať? What's the point in dreaming at all?
  • Prečo sa ľudia vzdávajú svojich snov? Why do people give up on their dreams?
Potom Liz hovorila o svojom sne otvoriť si hudobnú školu a o tom ako sa tvrdo namakala, aby dosiahla svojho SNA. Keď sa jej však skutočne začalo dariť v práci, stála pred rozhodnutím vzdať sa tohto sna, aby dosiahla ďalší, ešte väčší SEN. Aby ho však mohla dosiahnuť, musela zavrieť svoju súkromnú hudobnú školu a pustiť sa na novú cestu, ktorá bola neistá a vyžadovala si veľkú vieru na to, aby si ho udržala. Then Liz talked about how she had a dream to open a music school, and about how hard she worked in order to achieve her dream. Then, just as things we starting to really go well, she was asked to give up this one dream in order to achieve an even bigger dream. But the fulfilling of her bigger dream meant closing her school and going into a new area of her life that was less certain and required a lot more faith in order to stick with it.

Ešte sme rozoberali tieto veci... Then we talked about these things:
  • Ktoré z tvojich snov stoja za to, aby si o ne bojoval? Are you dreams worth fighting for?
  • Bol by si schopný obetovať svoje sny za sny niekoho iného? Za akých okolností a pre koho? Would you be able to sacrifice your dreams for someone else? Under what circumstances and for who?
  • Bol si už niekedy v takej situácii? Have you already been in that situation?
  • Čo robiť, keď sny ostanú len snami? What do you do when your dreams stay only dreams?
A ešte sme si pozreli jedno video pre inšpiráciu! Then, we watched another video just for inspiration!


... oh, a spomenula som tie FANTASTICKÉ cookies-ky, čo sme mali na záver??? Oh, and did I mention the FANTASTIC cookies we had??? Mňam!!!

Tu je ešte zopár fotiek: Here are some pics from the event: