Tuesday, April 7, 2009

Rozvod: Vedel by som to prezit?

Nakoľko je dnes veľa ľudí ovplyvnených rozvodom a rozvod je už fakt bežnou vecou vo svete, mysleli sme, že by to bola skvelá téma na klub! Tak sa do toho pustime!

Since so many people today are affected by divorce, and since divorce is such a common thing in our world, we thought that it would be a great theme for a club! Let's talk about this!







Na Slovensku sa každý deň rozvedie takmer 35 párov.
Every day in Slovakia, approx. 35 couples get divorced.

V EÚ každých 30 sekúnd zanikne jedno manželstvo.
In the EU, 1 marriage ends every 30 seconds.

Počet rozvodov stúpa (Increase of Divorce)
Rok/Year 2001

9 817 rozvodov/ divorces

Rok/Year 2003

10 716 rozvodov/ divorces

Rok/ Year 2006

12 716 rozvodov/ divorces

Sme v prvej pätnástke (We're in the Top 15)

Európsky rebríček rozvodovosti v roku 2006 (The European Divorce Ladder):

1. Belgicko (Belgium)
2. Luxembursko (Luxembourg)
3. Španielsko (Spain)
4. Česko (Czech Rep.)
5. Maďarsko (Hungary)
6. Rakúsko (Austria)
7. Estónsko (Estonia)
8. Veľká Británia (Great Britian)
9. Litva (Latvia)
10. Nemecko (Germany)
11. Francúzsko (France)
12. Portugalsko (Portugal)
13. Lotyšsko (Lithuania)

14. SLOVENSKO (SLOVAKIA)

15. Fínsko (Finland)


Rozvod z pohľadu manželského páru (Perspective of the Couple):

DISCUSSION 1:
- Aké sú najčastejšie dôvody na rozvod?(Why do people get divorced?)
- Čo je zmyslom manželstva? Prečo sa ľudia berú? (Why do people get married?)
- Máte nejakú osobnú skúsenosť s rozvodom?(Do you have any experience with divorce?)
- Je rozvod nevyhnutný? (Is divorce inevitable?)
- Môže byť dlhé manželstvo šťastné alebo sa po určitom čase stáva väzením? (Can long marriages be happy or are they just stuck together?)
- Ako sa dá za manželstvo bojovať? (How can be a marriage be fought for?)

Potom sme si pozreli krátke video jedného manželského páru ako sa háda. On bol hasičom a každý naokolo ho rešpektoval a vážil si ho až na vlastnú manželku. Ona si ho vôbec nevážila a neprejavovala mu žiaden rešpekt. Ona zase ťažko pracovala, aby mohli zaplatiť všetky účty a mala pocit, že on jej v tomto vôbec nepomáha a už vôbec nie v chode domácnosti. Ťahal 24 hodinové šichty a aj keď mal potom 2 dni voľna, vôbec s ničím nepomáhal okolo domu. Ona sa cítila, že je na všetko sama. A takto to bolo stále... Nemôžeme sem uploadnuť toto video, pretože je príliš veľké pre YouTube. Ale ak máte źáujem... 7. apríla o 18:30 si celý tento film pozrieme na filmovom klube!

Then we watched a clip about a couple who were arguing. He was a fireman and felt that everyone respected him, except his wife. She didn't appreciate him or give him the respect he deserved. She was working hard to help pay the bills and didn't feel like he was contributing. He worked too much at one time and never saw him, and then he was off work for a few days at a time and felt that he wasn't helping around the house. She felt alone. This was a fight that they had... unfortunately, you can't watch it because it is too big of a file to put on YouTube! But, we're going to watch it on 7. April at 18:30, so you can see it there!


Rozvod z pohľadu dieťaťa (Perspective of the child)

Reakcie dieťaťa na rozvod (Reactions to Divorce):

Odmietnutie
(rozvodu, oni sa určite ešte dajú do kopy...otec je na služobnej ceste)
Rejection ("They'll get back together", Dad's just gone away on a trip)

Hanba
(pred kamarátmi za to, že sa rodičia rozvádzajú)
Shame (Ashamed to admit the divorce to others)

Sebaobviňovanie, výčitky
, (že kvôli nim sa rodičia rozvádzajú)
Guilt ("It's my fault"

Hnev
Anger

Strach
(z toho, kde budú bývať, kam budú chodiť do školy, s kým budú tráviť prázdniny, čo ak ma už ten druhý rodič nemá rád...)
Fear ("Who will I live with? Where do I spend the holidays? What if my other parent won't love me anymore?")

Úľava- (
no konečne bude pokoj, skôr či neskôr by sa to aj tak stalo..zakrývanie bolesti)
Relief ("Finally there will be peace at home. It would have happened eventually" -covering the pain)

Neistota/nízke sebavedomie -
(nikdy som sa nemal narodiť, som nikto, iba im komplikujem život)
Uncertainess/Low self esteem ("I should never have been born, I am no one, I just make things complicated")

Smútok
Sadness

Depresia
Depression

Odcudzenie a samotárstvo
Alienation and Loneliness

Nato sme si pozreli ďaľší klip z toho istého filmu. Bol to rozhovor medzi týmto hasičom a jeho otcom, kde sa jeho otec priznáva, že tiež nedokázal milovať svoju manželku do kým sám nespoznal skutočnú lásku.

Then there was a clip from the same movie which we can't show you! It was a conversation between the fireman and his father, where his father admits that he didn't know how to love his wife until he experienced true love himself.

A napokon sme dali slovo Anke Armitage, ktorá nám porozprávala o svojej vlastnej skúsenosti. Jej otec bol gemblér a aj napriek tomu, že jej mamka sa snažila zostať s jej otcom dlhé roky, nakoniec sa toto manželstvo aj tak skončilo rozvodom. Anka nám hovorila o tom, ako hlboko sa jej to dotýkalo, aj napriek tomu, že už počas rozvodu bola dospelá. Sama cítila, že akýmsi spôsobom aj jej manželstvo raz bude "predurčené" na zánik, najmä kvôli skúsenosti s jej rodičmi. Porozprávala nám o niekoľkých spôsoboch prevencie, ako môžeme predchádzať zídeniu z cesty a samotnému rozvodu. A spomenula aj to, aký vplyv má rozvod jej rodičov teraz na jej vlastné deti.

Then we had our guest, Anna Armitage share about her experiences. She had a father who had a gambling addiction, and even though they tried to stay together for years, her parents ended up getting a divorce. She talked about how it affected her deeply, even though she was an adult when it happened. She also talked about how she felt that she was somehow "doomed" to have a failed marriage because her parent's marriage failed. She also talked about some prevention that we can do to prevent ourselves from going down that road. She also talked about how the divorce of her parent's affects her life now with her own children.

Najbližšie nás čaká:

Filmový Klub! 7. apríla o 18:30. Pozrieme si film Ohňovzdorný ( Fireproof), z ktorého sme si dnes pozreli zopár častí.

Diskusný Klub! 14. apríla o 18:30 na tému MOBILITA. Klub bude aj v angličtine aj slovenčine, takže sa nezľaknite! :)


Coming Up Next:

Film Night! 7. April at 18:30 We will be watching the movie Fireproof, the clips of which we watched tonight.

14. April at 18:30 on the topic of Mobility. It will be in English, with Slovak translation, don't be scared! :)

No comments: